Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

aviee
aviee
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaredhairwitch redhairwitch
aviee
2394 4399
Reposted fromtelewizja telewizja viabrzoskvinia brzoskvinia
aviee
3633 4370 500
Reposted fromrayla rayla viahereyes hereyes
0365 0d1b
Reposted fromTinybeequeen Tinybeequeen viaSkydelan Skydelan
aviee
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
2895 e857

gifsboom:

Friendship on three!

(via Killjoytshirts)

Reposted fromsuperlog superlog viajustonebullet justonebullet
1419 2448
Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja viajustonebullet justonebullet
aviee
Radość nie jest pełna, dopóki nie pochwalisz się innym, co zrobiłeś.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
aviee
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viajustonebullet justonebullet
aviee
aviee
1612 d4d5
aviee
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viareniferowa reniferowa
aviee
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viareniferowa reniferowa
aviee
4045 a3f9 500
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viareniferowa reniferowa
4036 c0fa 500
Reposted fromamatore amatore viazapomniane zapomniane
6673 c621

Just so deep!

Reposted frommyry myry viajustonebullet justonebullet
9312 ac9b
aviee

you are in love with a psycho
Reposted frompastelina pastelina
aviee
dla innych to dewiacje
dla nas - kolacja przy świecach
— us
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl