Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

aviee
właściwie całe szczęście ja nie muszę uciekać. mam bandę, która zbuduje mur jeśli trzeba będzie mnie ratować.
— kocham.
Reposted byreniferowa reniferowa
aviee
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viaxvou xvou
aviee
2142 a41a 500
Reposted fromfungi fungi viaxvou xvou
aviee
2974 234d 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxvou xvou
aviee
3876 30af
Reposted fromrol rol viaBloodEve BloodEve
aviee
6516 1588 500
Pierwsza strona "Nagich wierszy" Krystyny Gucewicz
Reposted fromasystolia asystolia viaBloodEve BloodEve
aviee
4464 62d0
aviee
aviee
"Dis one"
Reposted frombiru biru viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
aviee
Jeśli zechcesz wrócić - wracaj
Jeśli odejść - idź
To nieważne z kim
I wszystko jedno gdzie
Już na zawsze tamto będzie
W sercach nam się tlić
Jak neonowy szyld
"Gdzie jesteś?"
— Stanisław Staszewski
Reposted fromkotdziwok kotdziwok viathereover thereover

October 19 2016

aviee
9436 9361 500
Reposted fromrol rol viawordshurt wordshurt
5174 cc2b
aviee
Reposted fromzielono zielono viadontforgot dontforgot
aviee
3604 e9c6 500
dzieci z bullerbyn. 
Reposted frommarieminn marieminn viadontforgot dontforgot
aviee

October 18 2016

aviee
7587 3489 500
Reposted fromnozu nozu vialunadimidia lunadimidia
aviee
5843 e868
Reposted fromgoaskalice goaskalice vialunadimidia lunadimidia
aviee
2193 c7f2 500
Reposted frommeem meem viaSkydelan Skydelan
aviee
Tak daleka mi jesteś - a bliska.
— Władysław Broniewski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
aviee
0743 28d2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl